Privacybeleid

Dit is het Privacystatement van Café Restaurant De Ysbreeker. Dit privacystatement is van toepassing op al onze gasten, leveranciers, websitebezoekers en sollicitanten. In dit privacystatement geven we u inzicht in de wijze waarop De Ysbreeker omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voorop staat dat De Ysbreeker veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien de identiteit van deze persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning direct of indirect vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Afhankelijk van de situatie, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u, onder andere:

Wanneer u een reservering maakt

U kunt zowel online, per e-mail als telefonisch een reservering maken bij De Ysbreeker. Bij het maken van een reservering verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u speciale dieetwensen, allergieën, of andere opmerkingen hebt, registreren wij ook die gegevens. Indien u een aanbetaling dient te doen, verwerken wij uw betalings- en factuurgegevens.

Wanneer u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief

U kunt zich tijdens het maken van een reservering, aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval registreren wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Wanneer u De Ysbreeker bezoekt

Indien wij met u  overeenkomen dat u onze rekening niet voldoet bij het verlaten van ons restaurant, maar op een later moment, registreren wij gegevens zodat wij u kunnen identificeren en u een factuur kunnen sturen. Overigens is deze wijze van betalen alleen mogelijk indien wij dat met u hebben afgesproken. De gegevens die wij in een dergelijk geval registreren zijn: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, en overige betalings- en factuurgegevens.

De Ysbreeker maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers, alsmede om diefstal van haar eigendommen tegen te gaan. Deze camera’s zijn als zodanig herkenbaar en bevinden zich in de gangen, verschillende plekken in het restaurant en bij de voordeur.

Wanneer u onze leverancier bent.

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. In beide gevallen verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Wanneer u bij ons solliciteert

Indien u solliciteert bij De Ysbreeker, worden onder andere uw voornaam, achternaam, BSN nummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en curriculum vitae (cv) verzameld.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst die wij met u hebben goed te kunnen uitvoeren;
 • Voor het beheer van onze interne administratie;
 • Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw reservering, bestelling of vragen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om u te informeren over onze diensten, producten, acties en overige activiteiten
 • Werving en selectie;
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke (fiscale) administratieplichten.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven (toestemming kunt u altijd weer intrekken);
 • dit noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Hoelang wij jouw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor De Ysbreeker de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van De Ysbreeker.

De gegevens die wij van u ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd, indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan De Ysbreeker uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Indien u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij de gegevens die wij voor het versturen daarvan nodig hebben tot het moment dat u zich voor onze nieuwsbrief afmeldt.

Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door De Ysbreeker;

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer de volgende partijen verstrekken:

 • Formitable BV, in verband met het gebruik van een reserveringsmodule van Formitable en de technische ondersteuning daarvan.
 • Dizzy Data, ten behoeve van geautomatiseerde factuurverwerking en factuurautorisatie.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De Ysbreeker uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Met het bedrijf

Door De Ysbreeker ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@deysbreeker.nl

De Ysbreeker zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@deysbreeker.nl De Ysbreeker zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal De Ysbreeker verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deysbreeker.nl. De Ysbreeker zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

De Ysbreeker heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op onze website. Houdt de website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2020.

Contactinformatie

Café Restaurant De Ysbreeker
Weesperzijde 23
1091 EC Amsterdam

info@deysbreeker.nl 020 468 1808

Aanvullende informatie

Voor overige vragen omtrent dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande gegevens.